banner207

03.04.2017, 01:43 10750

Referanduma Ramak Kala Neyi Oyluyoruz ?

Referandum yaklaştı.16 Nisan günü seçmen sandığa gidip özgür iradesinin aydınlığında EVET ya da HAYIR  tercihini kullanacak. Yapılan röportajlar , konuşulan dost sohbetlerinde geçen mevzu hep şu : EVET diyeceğiz, HAYIR diyeceğiz.Ama kimin neye evet neye hayır dediği gerçekten de düşündürücü.Çünkü HAYIR diyenler cumhurbaşkanına olan nefretlerinden ki (oysa referandum sayın cumhurbaşkanına yeni makam yüklemiyor.Kendisinin seçilip seçilmeyeceği bile belli değilken böyle düşünülmesi bir o kadar tuhaf , şaşırtıcı). Evet diyenler de cumhurbaşkanı EVET diyorsa ben de EVET diyorum, o ne derse doğrudur mantığı . Bunların her türlüsü zararlıdır.Yanlıştır.Neyi oylayacağımızı bilmek vatandaşlık görevimiz aynı zamanda gelecek nesillerimiz için bir kul hakkı doğurmaktadır.Tek tek adım adım ne nedir , bakalım!
Referandum nedir ?

Anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi önemli meselerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamaya referandum denilmektedir. 


Peki bu referandumda neyi oyluyoruz ?

-Öncelikle bu ne siyasi parti seçimidir  ne de rejim değişikliğidir. Bu 18 maddelik bir anayasa değişikliğidir. Yeni bir anayasa bile değildir.

Peki meşhur 18 maddede neler var ?

Bunları tek tek yazalım.

 

1. Madde

Değişecek olan ilk madde yargı yetkisi başlığı altında ele alındı. Yapılması planlanan değişiklikte, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağına dair hüküm, “Bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değiştirilecek.

2. Madde

TBMM’de görüşülen ve yapılan oylamanın ardından kabul edilen anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi meclisteki Milletvekili sayısını arttırmaya yönelikti. Yapılan değişiklik ile 550 olan Milletvekili sayısı 600’e çıkarıldı.

3. Madde

Anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesinde ise Milletvekili seçilme yaşının 25’ten 18’e düşürülmesini ön görüyor.

4. Madde

4. madde ile TBMM Seçim Dönemi maddesi, “TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi” olarak değiştirilecek.

Daha önce 4 yılda bir gerçekleşen TBMM seçimleri 5 yılda bir olarak düzenlenecek. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandık başına gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçime katılabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

5. Madde

Değişiklik teklifinin 5. maddesi ile Meclisin görev ve yetkilerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte, “kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek” olarak sıralanıyor.

 6. Madde

Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları ile ilgili maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurulda görüşmesi ve Milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması tekrar düzenleniyor. Buna göre, TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisi kapsamından çıkarılacak.

7. Madde

Değişen bu madde ile cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kalkıyor. Böylelikle doğrudan halk tarafından seçilen ve siyasal bir kişilik olan cumhurbaşkanının, partisiyle ilişkisinin kesilmesine dair hükmü yürürlükten kaldıran ilga normunun, halk oylamasında kabulü akabinde yürürlüğe girmesi anında bir siyasi partiyle ilişki kurması mümkün hale gelecek.

8. Madde

Anayasanın “cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine” ilişkin maddesinde değişiklik yapılacak ve Cumhurbaşkanına, “devlet başkanı” sıfatı verilecek. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.

Cumhurbaşkanı, “devlet başkanı” sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesajlar verecek.

9. Madde

9. Madde ile Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlendiği iddiası sonucu TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanırsa, bu önerge ile Cumhurbaşkanına soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla bu soruşturmanın açılmasına karar verebilecek.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis’teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı kura çekme yöntemi ile kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yürütülecek. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunmak zorundadır. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre tanınacak.

10. Madde

Anayasa değişikliği teklifinin 10. maddesi ile “cumhurbaşkanı yardımcılığı” makamı geliyor. Madde, Cumhurbaşkanına, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilmesi yetkisi veriyor.
 

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimine gidilecek. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanabilecek. Genel seçime 1 yıl ve daha az kalmışsa, TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilemesi yapılabilecek.

11. Madde

11. madde ile, TBMM, üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Meclis genel seçimi ile Cumhurbaşkanı seçimleri birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda da aynı Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar sürecek. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanı 3 yıl görevde kalacak.

12. Madde

Hazırlanan anayasa taslağının 12. maddesine göre Cumhurbaşkanının; doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumunda yurdun tamamında veya bir bölgesinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edebilecektir.

13. Madde

Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesi ile, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde askerlerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

14. Madde

Bu madde ile kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanı tarafından; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Meclis tarafından seçilecek.

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması şartı aranacak

Kurulun Meclis tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığı bünyesinde alınacaktır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

15. Madde

Bu madde ile kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak.

Bütçe kanununda, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm yer almayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce Meclise sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına kadar verilecek.

16. Madde

Teklifin 16. maddesinde ise önerilen yeni hükumet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan ibareler değişiyor.

17. Madde

Bu maddeye göre TBMM’nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılacak.

18. Madde

Bu madde de ise “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine” dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe alınacaktır.

Maddeler bunlar. Tercih özgür iradenizde. Evet demek sizi Atatürk düşmanı yapmayacağı gibi Hayır demeniz de sizi terörist yapmayacaktır.Ancak hükümetin düşüncesi bürokrasiyi azaltıp , başbakanlık makamını lağvedip , kararların hızlı alınıp onaylanması isteğidir.


Benim vatandaş olarak eksik gördüğüm ve gereksiz gördüğüm yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum.Ben ve benim gibi düşünen yüzbinlerce hatta milyonlarca yurttaş kesinlikle İDAMI İSTEMEKTEDİR. İdam konusu referandum da onaylanmalıydı.Seçilme yaşının 18'e düşürülmesini doğru bulmuyorum.Bunu geniş düşünmek gerek.Parti bazında düşünmeyelim.Çünkü yasalaştığında sadece Ak Parti'nin 18 yaşlarında bir vekili ya da vekil adayları olmayacak.Bugün buna karşı çıkan zıt partilerin bile aday adayları, adayları ve hatta vekilleri olacak.Seçilme yaşı 25 doğru olandı ki bu eskiden 30 idi.Bu yeniliği de Ak Parti yapmıştı.Doğru olanı da yapmıştı.Şimdi 2 yıl vekillik yapan biri ömür boyu vergilerimizden kesilen paylarla emekli maaşı alacaklardır.Eminim ki EVET diyecek yüzbinlerce kişi dahi buna itiraz ediyordur.Ancak buna dayanaraktan da pire yorgan misali yakmamak gereklidir.

Diğer mesele 550'den 600'e çıkarılmak istenen vekil sayısı.
Bu konuyu neden ele aldılar gerçekten merak ediyorum.Bu bende hep soru işareti oldu.Şimdi bunu diğer partiler eleştirmiyorlar.Neden çünkü pasta büyüdü.İştahlar kabardı.Bunu da gözardı ediyorlar.Bir CHP bir HDP çıkıp ''Kardeşim,550 kişi zaten bu devlete yüküz,600 de neymiş'' diyemediler.Bu yüzden demekki neymiş .İşlerine gelince sus, işine gelmeyince CUMHURİYET ELDEN GİDİYOR ?

Benim tasvip etmediğim konular bunlar.Lakin bu konulara muhalefetin de değinmemesi muhalafetin gerçekten vatan yanlısı olduklarını gösteriyor. Tabii yerseniz!

Ancak , halk yemiyor.

Son söz olarak ,
Referandumun sonucu ne olursa olsun Ak Parti hükümeti seçilmiş bir hükümet olup seçimlere kadar mevcut sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir.Rejim elden gitmeyecektir. (evet çıkarsa) . Hükümet kaybetmeyecektir . (hayır çıkarsa) .

Evet verirsen LAİKLİK KARŞITI
Hayır dersen TERÖRİST olmayacaksın!

Seçimler özgürdür.Sandığa gidip vicdanınızla başbaşa kalacaksınız.Ancak bu karar sadece sizi değil , gelecek tüm nesillerimizi etkileyecek.Karar alırken doğmamış ya da doğmuş çocuklarınızı , torunlarınızı da düşünce çemberinize dahil ederekten karar almanız lazımdır.

Esenlikler diliyorum. 
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 05 Haziran 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:20
Öğle 12:51
İkindi 16:42
Akşam 20:11
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20